Linux命令查询

Top
pg
 • 浏览文件
 • pg[必要参数][选择参数][文件]
 • pg 命令:用来显示文件内容
  • 命令属性
 • 文本编辑
  • 命令属权限
 • 超级用户 普通用户
 • more  cat  less  

 • 必要参数
  -c 先清屏再显示文件内容
  -c 显示所有文件
  -f 过长的行不换行
  +num 从指定行数开始显示
  -num 每页显示的行数


  选择参数
  -p<字符串> 指定字符串为提示符 • 范例1: 显示文件内容

  root@snail-hnlinux:~# pg -c test1 //清屏显示test1内容
  a 01
  b 02
  c 03
  d 04
  e 05
  (EOF):

  范例2: 设置提示符 显示文件内容

  root@snail-hnlinux:~# pg -p aisinilo test1a 01
  b 02
  c 03
  d 04
  e 05
  (EOF):